Author Archives: Arvid Hedén Gynnå

About Arvid Hedén Gynnå

Civilingenjörsstudent (X), ledamot i kårfullmäktige

Kårvalet närmar sig!

Arvid Hedén Gynnå

Civilingenjörsstudent (X), ledamot i kårfullmäktige

Med 2013 års kårval bara dagar borta så syns UUS flera gånger i Ergo. Våra kandidater till kårordförande och vice kårordförande Fredrik Pettersson och Alexandra Abde blir ställda mot väggen av Ergos reporter och får berätta om varför det är viktigt att prioritera kårens lokala verksamhet och hur man på ett ansvarsfullt sätt anpassar kåren till en krympande budget.

“Vår huvudsakliga fråga är att flytta makt från den centrala organisationen närmare studenterna. Vi vill flytta fokus från att åsikterna bildas centralt i organisationen, till att de ska plockas upp lokalt hos studenterna och verkar inåt mot det centrala.”

Alexandra Pärnebjörk, Alexandra Abde och Fredrik Pettersson skriver också om hur mycket bättre studentinflytandet skulle kunna bli om våra tusen studentrepresentanter fick en ordentlig utbildning, istället för som idag oftast ingen alls. Att införa det vi tror kan bli Sveriges bästa studentrepresentantutbildning kan ge en stor praktiskt skillnad och är en av UUS viktigaste frågor.

“Studentrepresentanterna kan göra stor skillnad för alla studenter. /…/  Det är dessa som kan förändra upplägget på en utbildning, det är de som kan se till att du får fler lunchrum på ditt campus, och det är de som kan bromsa beslut som gör universitetet mindre tillgängligt. Studenterna är dock nästan alltid i underläge. Det är inte alltid lätt att komma in som helt ny i en nämnd där alla andra är professorer, känner varandra och har suttit där i många år.”

Tycker du detta låter bra? Från och med söndagen den 7 april kan du rösta på vår 43 namn långa lista till kårfullmäktige på www.karvalet.nu. Är du fortfarande osäker kan du läsa mer om vad vi vill eller följa oss på Facebook för att få dagliga uppdateringar om var på campus du hittar en livs levande kårvalskandidat att själv ställa mot väggen!

Om Uppsala studentkårs framtida organisation

Arvid Hedén Gynnå

Civilingenjörsstudent (X), ledamot i kårfullmäktige

Under våren har kåren genomfört en utredning kring hur dess organisation kan förbättras. Frågan gäller främst hur dess sektioner – alltså de lokala avdelningarna på varje fakultet eller liknande – ska få en starkare roll inom kåren. Detta är UUS kärnfråga och vi är mycket glada att utredningen genomförts. Dock tycker vi att den landar delvis fel i sina slutsatser om hur det bör göras, vilket vi skrivit i vårt remissvar. Hela svaret kan läsas här.

Utredningen diskuterar om sektionerna ska få tillsätta platserna i fullmäktig, föreslår att sektionerna tillsätter platser i styrelsen och att det ska införas en särskild sektionskoordinator på det centrala kansliet. Utredningen diskuterar möjligheterna att antingen delar av eller hela kårfullmäktige väljs på sektionsnivå istället för som idag i partival i en enda valkrets. Man anser att det bästa är att dagens valsystem byts ut mot ett helt sektionsbaserat, vilket vi helt och fullt instämmer i. Detta är essentiellt för att kåren ska blir mer relevant för studenterna.

Utredningen föreslår också att sektionerna direkt ska tillsätta kårens styrelseledamöter. Även om detta kan låta attraktivt, så anser vi inte att det är optimalt. När fullmäktige är sektionsbaserat så kommer vi nog kunna räkna med att även kårstyrelsen är väl förankrad i sektionerna. Man ska inte heller se styrelsen som ett mini-fullmäktige utom som ett organ som verkställer fullmäktiges vilja. Istället för att ha en person från varje sektion så är det sannolikt bättre att ha personer med olika kompetenser, till exempel en person med kunskap om arbetsgivarfrågor, en som är skicklig på marknadsföring, en som är expert på hur universitet är organiserat och så vidare.

Slutligen föreslår utredningen att en en sektionskoordinator inrättas på det centrala kansliet, som ny arvoderad post. Sektionskoordinatorn skulle stå för kontakten mellan kårens styrelse och sektionerna. Detta är välmenat, men vi tror inte det är ett bra förslag heller. Vi tror att det är helt fel grepp att ge detta uppdrag till en särskild person. När fullmäktige väljs sektionsvis och i sin tur tillsätter styrelse och presidium så tror vi att mycket av dagens uppenbara glapp mellan centralt och lokalt kommer försvinna. Att införa ett särskilt uppdrag för kontakten skulle i första hand byråkratisera kommunikationen. Istället behövs en tät och naturlig kontakt mellan lokalt och centralt som baserar sig på att det centrala ser det lokala som en självklarhet och en förutsättning för sin egen existens. Att dessutom, som föreslås, dra in medel från de lokala studiebevakartjänsterna som finns idag för att finansiera koordinatorn skulle direkt drabba sektionernas faktiska kärnverksamhet.