Vår politik

Vår politik


UUS är det enda kårpartiet utan rikspolitisk anknytning. Den gemensamma grund vi står på är – snarare än partipolitik – studentnära frågor och effektivt påverkansarbete. Vi vill decentralisera kåren på riktigt, och stärka samarbetet mellan de kårer och studentföreningar som finns vid universitetet. Med rätt påverkansverktyg kan vi skapa en mer jämlik, tillgänglig och kvalitativ utbildning. Vår studentpolitik bygger på visionen om att Uppsala studentkår ska ha Sveriges bästa studentrepresentation!Mer utbildningsfrågor och mindre partipolitik i kåren


UUS anser att Uppsala studentkår inte fungerar på det sätt som är bäst för studenterna, och att detta till stor del beror på hur ledamöterna i dess fullmäktige väljs. Fullmäktige domineras idag av partier som har anknytning till riksdagspolitiska partier, vilket skapar onödiga konflikter och samarbetssvårigheter. Partipolitiken innebär också att fullmäktige ibland låser sig i blockpolitik som inte är konstruktiv för verksamheten. Vår erfarenhet säger oss att det finns mer som förenar än som skiljer de som är aktiva i kåren, och det skulle göra kårens påverkansarbete mer effektivt om de aktiva såg sakfrågor och studentnytta framför eventuella ideologiska olikheter. Partisystemet ger också en missvisande bild av kåren, och de frågor som drivs. Uppsala studentkårs verksamhet de senaste åren har i princip varit densamma oavsett om styret varit “blått” eller “rött”. Alla aktiva partier verkar vara nöjda med att kåren jobbar med studenternas rättigheter, jämlikhetsfrågor och att uppmana till bostadsbyggande. De skillnader som finns mellan partierna berör inte i så stor grad vad kårens sysslar med, utan snarare vilken politik som “moderpartierna” ska bedriva i riksdagen.


Uppsala studentkårs sektioner


UUS anser att ett mer relevant sätt att utse kårens fullmäktige, är att basera mandaten på kårens sektioner. Mandaten skulle tilldelas sektionerna utifrån hur många studenter de representerar, och studenterna skulle få rösta på sina medstudenter för att fylla dessa mandat. Det system vi vill införa skulle göra fullmäktige mer representativt för den studentpopulation som finns vid Uppsala universitet. Vi tror också att systemet skulle föra upp de frågor som annars ofta stannar på fakultetsnivå till kårens fullmäktige. Många frågor som är väldigt relevanta för kårens påverkansarbete får alldeles för lite plats i kårens fullmäktige idag, vilket vi tror vi kan förändra med detta system. Viktigt att komma ihåg är dock att det system vi vill införa inte på något sätt skulle förhindra studenter att tala om vilken politisk ideologi de har, eller organisera sig kring partipolitiska valplattformer. Vi vill dock att mandaten ska baseras på antalet studenter vid fakulteterna och det ska också vara möjligt att kandidera till fullmäktige utan att bilda ett parti.


Samverkan mellan kårerna


Med sex kårer vid Uppsala universitet måste Uppsala studentkår kunna samarbeta väl med de andra kårerna. Vi i UUS anser att det bästa för oss studenter är ett samarbete där revirtänkande och prestige får stå tillbaka för att sätta de mest lämpade studenterna på rätt plats.


Kårens ekonomi

Uppsala studentkår står inför ett stort förändringsarbete nästa år, med bland annat lägre intäkter. Vi i UUS vill fortsätta satsningen på det lokala studentinflytandet, och vi vill prioritera sektionernas ekonomi.


Studentinflytande

UUS anser att studentrepresentanter har väldigt mycket att bidra med inom hela universitetets organisation. Studenter har ett perspektiv som skiljer sig från övriga medarbetare vid universitetet och studenternas röst ska därför alltid höras när universitetet fattar beslut. För att vi som studentrepresentanter ska kunna bidra på bästa sätt anser UUS att kåren måste ta ansvar för detta genom att alltid vara välorganiserad och tydlig i påverkansarbetet. Vi vill att Uppsala universitet ska ha Sveriges bästa studentrepresentanter, med hjälp av en kår som erbjuder relevanta utbildningar och stödjande nätverk för studentrepresentaterna.


Sveriges bästa Studentrepresentantutbildning!

I alla universitetets beslutande organ sitter studenter med och får bestämma. De är dina studentrepresentanter. Detta är ett väldigt viktigt uppdrag. För att de ska kunna påverka effektivt krävs dock att att de förstår ekonomi, kan hantera härskartekniker och vet hur de får igenom studenternas åsikter. Ingen studentrepresentant ska känna att den är ensam! Vi vill skapa nätverk för alla som sitter i liknande organ, för att dessa ska kunna ta stöd hos varandra. UUS vill att Uppsala studentkår ska ha Sveriges bästa studentrepresentantutbildning, för att du ska kunna företrädas av de bästa möjliga och bli den bästa möjliga företrädaren för dina medstudenter.


Studentbostäder

UUS vill att Uppsala ska vara Sveriges bästa studentstad. Vi anser att bostadssituationen inte ska vara ett hinder för studenter att söka sig till eller gå en utbildning vid Uppsala universitet. För att uppnå detta behöver flera aktörer göra ett krafttag för Uppsalas studentbostadssituation. UUS anser att Uppsala studentkår ska ha en aktiv roll i den utvecklingen.

Hyresrätten är den boendeform som visat sig passa bäst för en majoritet av studenterna. Studenterna skulle därför tjäna på att andelen hyresrätter i det totala bostadsbeståndet ökar, och Uppsala skulle tjäna på att en större andel studenter trivs och vill stanna även efter studierna.


Utbildningskvalitet

UUS anser att alla studenter vid Uppsala universitet förtjänar en utbildning av högsta kvalitet. Detta gäller förstås utbildningen på grund- och avanceradnivå såväl som forskarutbildningen. De olika nivåerna har olika förutsättningar och behov, och det är även viktigt att komma ihåg att de olika vetenskapsområdena har olika metoder och undervisningssätt. Till exempel har den som läser ett yrkesprogram inom medicin ofta helt andra problem än den som läser fria kurser inom humaniora. Därför anser vi att det är viktigt att besluten om utbildningskvalitet fattas nära studenterna och att de studenter som berörs av besluten har god möjlighet att vara med och påverka.


Platsbristen och studiemiljö

I takt med att våra utbildningar kräver mer och mer grupparbete, så ökar självklart också behovet av grupprum på campus. Detta är en fråga där studenterna verkligen kan göra skillnad, genom att driva frågan om fler och bättre studieplatser vid ombyggnation och nybyggnation av universitetslokaler. Vi i UUS anser att universitetet ska prioritera denna aspekt av studenternas studiemiljö, och vi vill jobba för att kåren ska ha den högt på agendan.


Nationell och lokal resursfördelning

UUS anser att en högkvalitativ utbildning måste få kosta. Dels handlar det om att regeringens “studentpeng”, alltså den finansiering av högre utbildning som varierar beroende på vetenskapsområde, måste höjas och anpassas efter de kostnader som en modern högre utbildning behöver. UUS anser dock att det är viktigt att Uppsala studentkår fokuserar på frågor som direkt rör Uppsala universitet eller Uppsala som studentstad och dess studenter. Eftersom denna fråga är viktig att driva anser vi i UUS att Uppsala studentkår ska vara en aktiv medlem i SFS (Sveriges förenade studentkårer), och därigenom driva frågan om den högre utbildningens finansiering. Lokal resursfördelning handlar för oss om att de medel som kommer till universitet för att bedriva en kvalitativ utbildning verkligen kommer till gagn för de studenterna. Det är en viktig fråga för våra studentrepresentanter att alltid vara vaksamma om.


En tillgänglig studentkår

UUS anser att det ska vara lätt att engagera sig i Uppsala studentkår, och det ska också vara lätt att få insyn i vad kåren sysslar med. Vi vill att kårengagemanget ska spridas ut på så många studenter som möjligt. Ett brett engagemang gör kårens arbete mer relevant och uppdaterat, men det är också meriterande och fantastiskt roligt att engagera sig i kåren, och fler studenter borde få ta del av den möjligheten.


I Uppsala studentkårs stadga står att läsa: Uppsala studentkår skall främja Uppsala studenters studier och detta skall ske genom att tillvarata studenternas intressen i utbildnings- och studiesociala frågor. (1.1.2 Ändamål) UUS anser att Uppsala studentkår bäst uppfyller sitt ändamål genom att alltid ha Uppsalastudenten i fokus. Med detta menar vi att kåren ska lägga sina resurser där den har makt och möjlighet att påverka. Uppsala studentkår kan bedriva ett effektivt och framgångsrikt påverkansarbete lokalt gentemot universitetet och kommunen, och driva de nationella frågorna genom ett aktivt medlemskap i SFS.


Ergo

Vi i UUS gillar Ergo, men anser att den borde vara alla studenters tidning. Kopplingen till Uppsala studentkår gör att tidningens roll kan upplevas som otydlig, och med fler stora kårer vid Uppsala universitet finns ett behov av att göra Ergo till en självständig, granskande tidning för studenterna vid Uppsala universitet. För att uppnå detta vill vi i UUS att kåren ska inleda en dialog med de andra kårerna, och med universitetet, vad gäller tidningens framtid och finansiering.


Kontaktinfo till UUS:

Email: ordforande@uus.se

eller partiombud@uus.se


Facebook.com/

uppsalauniversitetsstudenter/Kontaktinfo till Uppsala studentkår:

www.uppsalastudentkar.se