HISTORIA

HISTORIA


UUS har funnits sedan 1964 då flera studentfackliga partier slår sig samman då ett tvåpartisystem infördes inom Uppsala studentkår. Det andra partiet som 1964 fanns på kåren var det radikala Demokraterna. 1966 hålls det första valet med en valkrets och året därpå vann UUS 62 procent av mandaten i kårvalet. Allt sedan dess har UUS varit inblandade i många av de beslut fortsatt forma Uppsala studentkår. Här följer några intressanta nedslag:

 

1970 minskade antalet ledamöter i fullmäktige till 41 och UUS fick 19 av dessa i kårvalet samma år. Efter att ha förlorat sin styrelseposition 1972 är UUS med och bildar Stiftelsen Studenten (där bland annat Norreda torp och Studentbokhandeln ingick), med syfte att bevara ‘studentangelägenheter’ vid den då planerade kåravvecklingen. Denna avveckling var UUS också med och stoppade när vi senare samma år, efter ett nyval, åter fann oss i styrelseposition.

 

Under 70-talet nedtonades också de partipolitiska frågorna och de kårfackliga framträder allt mer. Bland annat läggs mycket tid ner på att arbeta med studiemedels- och bostadsfrågor. Under 80-talet sitter UUS i många olika styrelsekonstellationer tillsammans med de andra partierna i kåren och 1989 dubblar man sitt antal ledamöter i fullmäktige till 14 stycken, efter det så kallade “Spikklubbevalet”.

 

Verksamhetsåret 2000/2001 bildade UUS tillsammans med de dåvarande studentpartierna Sam och Utec en rent kårfacklig styrelse. Den överskuggande frågan under året var en decentralisering genom en sektionsindelning av kåren för att få en närhetsprincip att genomsyra kårens arbete. Denna fråga har sedan dess definierat både UUS och hela Uppsala studentkårs arbete.